Часто постає питання про необхідність документування виконання робіт, результатів. Але це лише частина. Є ще один необхідний, наступний крок. Який и чому? Відповідь у цитаті з книги Даніеля Канемана "Думай повільно …. вирішуй швидко".

Прочитайте та сформулюйте для себе відповідь.

"Основна функція Системи 1 - відстеження і оновлення вашої особистої моделі навколишнього світу, яка описує, що в ньому нормально. Модель будується на асоціаціях, що пов'язують ідеї обставин, подій, дій і наслідків, з деякою регулярністю з'являються разом - або одночасно, або один за іншим протягом відносно короткого часу. По мірі формування і зміцнення цих зв'язків набір родинних ідей окреслює структуру подій у вашому житті і визначає і вашу інтерпретацію сьогодення, і ваші очікування від майбутнього.

Щоб визначити невідповідність, потрібно згадати величезну кількість відомостей про навколишній світ.

...... у великих подій повинні бути наслідки, а наслідкам потрібні пояснюючі їх причини. У нас немає повної інформації про те, що відбувається протягом дня, а Система 1 спритно придумує зв'язну історію причин і наслідків, що об'єднує доступні їй шматочки інформації ".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Основная функция Системы 1 – отслеживание и обновление вашей личной модели окружающего мира, описывающей, что в нем нормально. Модель строится на ассоциациях, связывающих идеи обстоятельств, событий, действий и последствий, с некоторой регулярностью появляющихся вместе – либо одновременно, либо одно за другим в течение относительно короткого времени. По мере формирования и укрепления этих связей набор родственных идей очерчивает структуру событий в вашей жизни и определяет и вашу интерпретацию настоящего, и ваши ожидания от будущего.

Чтобы определить несоответствие, нужно вспомнить огромное количество сведений об окружающем мире.

…….. у крупных событий должны быть последствия, а последствиям нужны объясняющие их причины. У нас нет полной информации о происходящем в течение дня, а Система 1 ловко придумывает связную историю причин и следствий, объединяющую доступные ей кусочки информации".

Даниэль Канеман "Думай медленно… решай быстро"