Це необхідно враховувати при роботі з системами менеджменту. Можливо, це змінить Ваші погляди і підходи до визначення компетенцій співробітників, оцінці ефективності навчання. Фактично, тут зашитий процес постійних поліпшень. Що розуміти під "практикою"?

Поняття практики трансформувалося за останній час. Раніше під практикою розумілося: "Спочатку ми тобі продемонстрували, а далі потрібно навчитися це робити і закріпити навички". "Практика" розумілося буквально як щось, чого потрібно просто навчитися. Підприємство щодо своїх співробітників прагнуло пройти шлях: "Неусвідомлена некомпетентність → усвідомлена некомпетентність → усвідомлена компетентність → неусвідомлена компетентність".

Досвід роботи консультантом з управління демонструє, висвітлює, що підприємствам вже не потрібні більше "неусвідомлені компетенції" як такі. Наскільки це справедливо? "Неусвідомлені компетенції" залишаються необхідними для окремих операцій, здебільше це робочі операції. При цьому, там, де з'являється менеджерська складова у роботі, значення "неусвідомлених компетенцій" знижується. Необхідним стає те, щоб співробітник весь час залишався в максимально усвідомленому стані, незалежно від того, що відбувається.

Таким чином, відбулося переосмислення самого поняття "практика". Практика - це коли співробітник щось робить і одночасно, проживає черговий раз, нарощує наступний шар своїх компетенцій, знань, навичок. "Практика перетворилася одночасно і в процес, і в ціль". Можливо це спірне твердження. Швидше це рух по спіралі, де досягнення певного стану стає одночасно відправною точкою подальшого розвитку і "майбутнього, що зароджується", де в ході руху відбувається усвідомлення досягнутого, звільнення від зайвого, кристалізація майбутнього і його прийняття, реалізація. Сама по собі практика завтрашня не буде схожа на практику сьогоднішню.

І в цьому сила сучасного розуміння практики.

--------------------------------

Это необходимо учитывать при работе с системами менеджмента. Возможно, это изменит Ваши взгляды и подходы к определению компетенций сотрудников, оценке эффективности обучения. Фактически, здесь зашит процесс постоянных улучшений. Что понимать под "практикой"?

Понятие практики трансформировалось за последнее время. Раньше под практикой понималось: "Сначала мы тебе показали, а дальше нужно научиться это делать и закрепить навык". Практика понималось буквально как что-то, чему нужно просто научиться. Предприятие в отношении своих сотрудников стремилось пройти путь: "Неосознанная некомпетентность → осознанная некомпетентность → осознанная компетентность → неосознанная компетентность".

Опыт работы консультантом по управлению показывает, что предприятиям уже не нужны больше "неосознанные компетенции". Насколько это справедливо? "Неосознанные компетенции" нужны для отдельных операций (рабочих операций). При этом, там, где появляется менеджерская составляющая в работе, значение "неосознанных компетенций" снижается. Необходимым становится то, чтобы сотрудник все время оставался в максимально осознанном состоянии, независимо от того, что происходит.

Таким образом произошло переосмысление самого понятия «практика». Практика - это когда сотрудник что-то делает и одновременно, проживает очередной раз, наращивает по чуть-чуть следующий слой своих компетенций, знаний, навыков. "Практика превратилась одновременно и в процесс, и в цель". Возможно это спорное утверждение. Скорее это движение по спирали, где достижение определенного состояния становится одновременно отправной точкой дальнейшего развития и "зарождающегося будущего", где в ходе движения происходит осознание достигнутого, освобождение от лишнего, кристаллизация будущего и его принятие, реализация. Сама по себе практика завтрашняя не будет похожа на практику сегодняшнюю.

И в этом сила современного понимания практики.

#неформальное_ISO #ISO #Хеликс #Годнев